Park Kulturowy Krupówki

Park Kulturowy Krupówki

aktualności

Plan Ochrony Parku Kulturowego obszaru ulicy Krupówki

Plan Ochrony Parku Kulturowego obszaru ulicy Krupówki

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją z pierwszego etapu opracowania Planu Ochrony dla Parku Kulturowego obszaru ulicy Krupówki.

Odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami

Odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami

W siedzibie Urzędu Miasta Zakopane, 9 grudnia, odbyło się spotkanie mieszkańców z autorami «Planu Ochrony Parku Kulturowego obszaru ulicy Krupówki» dotyczące I etapu realizacji opracowania.

Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących planu ochrony parku kulturowego

Widać zmiany na Krupówkach

Widać zmiany na Krupówkach

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem dla mieszkańców ZAKOPANE PL 

Pierwszy Certyfikat

Pierwszy Certyfikat

Pierwszy Certyfikat dla obiektu dostosowanego do zasad Park Kulturowego 

Certyfikaty Burmistrza Miasta Zakopane

Certyfikaty Burmistrza Miasta Zakopane

Przypominamy, że traw akcja "Certyfikaty Burmistrza Miasta Zakopane"

Dobre zmiany

Dobre zmiany

Zapraszamy do do śledzenia pozytywnych zmian…

Plan ochrony

Plan ochrony

14 lipca br. podpisano umowę dotyczącą przygotowania planu ochrony Parku Kulturowego

Wystawa na Krupówkach

Wystawa na Krupówkach

Na Krupówkach można oglądać wystawę «Bądźmy razem w Parku»

1 lipca 2016

1 lipca 2016

Z dniem 1 lipca 2016 roku wchodzi w życie uchwała o Parku Kulturowym obszaru ulicy Krupówki. Od tego dnia…

Certyfikaty

Certyfikaty

Zarządcy nieruchomości i użytkownicy obiektów informujemy…

Park kulturowy — niezwykły sposób na zarządzanie zabytkową przestrzenią.

Handel

Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej

Zakazuje się prowadzenia poza lokalami użytkowymi wszelkiej działalności handlowej i usługowej, w szczególności handlu obnośnego lub obwoźnego, ze stoisk tymczasowych, z przyczep, samochodów i innych obiektów ruchomych, wykonywania fotografii i pozowania do fotografii oraz każdej innej działalności prowadzonej w formie natarczywego nagabywania.

Wyjątek stanowi sprzedaż wyrobów i usług utożsamianych z historią, tradycją i kulturą regionu (np. pamiątki, oscypki), handel może być prowadzony wyłącznie z ujednoliconych stoisk o cechach regionalnych, wzór stoisk określa załącznik do uchwały o Parku Kulturowym

Zakazuje się eksponowania towaru na zewnątrz lokali i kiosków handlowych, w szczególności: przed obiektami budowlanymi lub na obiektach budowlanych, w tym na werandach, okapach, dachach, gankach, balkonach

Wyjątek stanowią bramy przejściowe budynków o ile towar nie wystaje poza lico elewacji tego budynku.

Zakazuje się umieszczania na zewnątrz budynków wszelkich urządzeń gastronomicznych, automatów samoobsługowych, automatów do gier losowych i zręcznościowych, za wyjątkiem bankomatów, wpłatomatów, biletomatów i parkometrów. Urządzenia te nie mogą być również w ogródkach gastronomicznych zlokalizowanych od strony ulic, bowiem ogródki te mogą służyć wyłącznie jako miejsce konsumpcji potraw i napojów.

Zakazuje się prowadzenia wszelkiej działalności rozrywkowej lub artystycznej oraz wszelkich form sztuki ulicznej za wyjątkiem malarzy i portrecistów.

Na obszarze Parku Kulturowego obowiązuje kolorystyka parasoli, markiz oraz innych zadaszeń i przykryć stosowanych w ogródkach gastronomicznych oraz napisów, znaków (logo) na lambrekinach parasoli i markiz określona w załączniku nr 3 do uchwały (odcienie bieli i beżu). Napisy i inne elementy plastyczne mogą być lokowane wyłącznie na lambrekinach parasoli i markiz, przy czym wysokość napisu nie może przekroczyć 15 cm.

Naruszenie zasad uchwały o Parku Kulturowym obszaru ulicy «Krupówki» jest wykroczeniem określonym w art. 112 Ustawy z 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU nr 162, poz. 1568, z póź. zmianami)


Naruszone zakazy lub ograniczenia na terenie parku kulturowego podlegają karze:

— aresztu bądź ograniczenia wolności,

— grzywny (do 5 000 zł ), 

powyższe kary mogą być stosowane wielokrotnie


Popełnione wykroczenia mogą powodować:

— przepadek narzędzi i przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, nawet gdy nie były własnością sprawcy;

— przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia;

— obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego lub zapłaty równowartości wyrządzonej szkody.


Do ukarania mandatem uprawnieni są Strażnicy Miejscy i Policja.


Zapisy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: 

http://bip.zakopane.eu/wykaz-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego-1

Ograniczenia w zakresie

prowadzenia robót budowlanych

Na obszarze Parku Kulturowego obowiązuje zakaz lokalizacji:

— obiektów budowlanych tymczasowych, 

— realizowanych na zgłoszenie,

za wyjątkiem obiektów i urządzeń dopuszczonych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie Parku Kulturowego obowiązują zakazy i ograniczenia odnośnie kształtowania elewacji budynków:


— zakaz stosowania na istniejących budynkach obcych im stylistycznie elementów architektonicznych i materiałów, takich jak np.  drewniane szalunki imitujące płazy, daszki, płotki, rysie, słupki, które imitują drewniane chałupy góralskich na istniejących kamienicach

— w przypadku prowadzenia prac budowlanych, w tym wykonywania termoizolacji ścian przy kamienicach, zakazuje się niszczenia elementów architektonicznych i zdobniczych, a w szczególności takich jak obramienia okien, gzymsy, pilastry, płyciny.

Na obszarze Parku Kulturowego obowiązuje zakaz lokalizacji: masztów, głośników i innych urządzeń technicznych w tych częściach elewacji i dachu, które są widoczne od strony ulicy Krupówki, za wyjątkiem:


— kamer, alarmów, urządzeń przeciwpożarowych, klimatyzatorów, domofonów i anten satelitarnych,

w przypadku gdy nie ma możliwości innej lokalizacji wymienionych urządzeń, mocowanych w sposób który nie ingeruje w walory architektoniczne budynku,


— instalacji technicznych montowanych w sposób niewidoczny, służących do podświetlania budynków i ich części, emitujących światło jedynie w ciepłych odcieniach białego, przy czym podświetlenie to nie może zakłócać podziałów architektonicznych, ma je podkreślać. Ponadto zakazuje się używania do tego celu świateł pulsacyjnych i ruchomych (zmieniających położenie, bądź natężenie).

Naruszenie zasad uchwały o Parku Kulturowym obszaru ulicy «Krupówki» jest wykroczeniem określonym w art. 112 Ustawy z 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU nr 162, poz. 1568, z póź. zmianami)


Naruszone zakazy lub ograniczenia na terenie parku kulturowego podlegają karze:

— aresztu bądź ograniczenia wolności,

— grzywny (do 5 000 zł ), 

powyższe kary mogą być stosowane wielokrotnie


Popełnione wykroczenia mogą powodować:

— przepadek narzędzi i przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, nawet gdy nie były własnością sprawcy;

— przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia;

— obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego lub zapłaty równowartości wyrządzonej szkody.


Do ukarania mandatem uprawnieni są Strażnicy Miejscy i Policja.


Zapisy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: 

http://bip.zakopane.eu/wykaz-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego-1

Plan ochrony

parku kulturowego

Plan ochrony parku kulturowego jest dokumentem wewnętrznym gminy. Służy on głównie procesowi zarządzania obszarem parku kulturowego oraz wyznacza kierunki działań podejmowanych w celu zachowania wartości zabytkowych. Nie jest to akt prawa miejscowego przyjmowany przez radę gminy, a opracowanie konserwatorskie, które rada wyłącznie zatwierdza. Plan nie wprowadza dodatkowych regulacji, a jest jedynie analizą, waloryzacją krajobrazu kulturowego objętego ochroną oraz diagnozą problemów przestrzennych występujących na terenie parku kulturowego. Jego struktura ma charakter naukowo - techniczny, a nie prawny.

Pytania i odpowiedzi

Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Pytanie 1

Pytanie 2

fot. w tle pochodzą z archiwum Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego 

Zapytaj!

Czekamy na Państwa pytania

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

18 20 20 473

Urząd Miasta Zakopane

34-500 Zakopane, ul. Kościuszki 13

skr. poczt. nr 111

+48 (018) 20-20-400