Informacje o parku kulturowym

Co to jest park kulturowy ?

Co to jest park kulturowy ?

20.06.2016

Park kulturowy to niezwykły sposób na zarządzanie zabytkową przestrzenią. Jest to też najnowocześniejsza forma ochrony dziedzictwa. Samo pojęcie parku kulturowego pojawiło się w obrocie prawnym dopiero w 1990 roku, kiedy to Sejm zaktualizował ustawę o ochronie dóbr kultury i muzeach…

Zabytki w obszarze Parku Kulturowego

Zabytki w obszarze Parku Kulturowego

22.06.2016

Zabytki z terenu parku kulturowego obszaru ulicy Krupówki wpisane do rejestru zabytków oraz pozostałe zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków miasta Zakopane.

Historia Krupówek

Historia Krupówek

20.06.2016

Krupówki to jedna z najbardziej znanych i charakterystycznych ulic w Polsce. Leżą one w centralnej części miasta Zakopane, przebiegając z północnego-zachodu na południowy — wschód. Na całej długości lekko się wznoszą. Swój początek mają przy skrzyżowaniu z ulicą Nowotarską i Kościeliską, biegnąc na północ przez skrzyżowanie z ulicami T. Kościuszki i Ogrodową…

Media o Parku Kulturowym

21.06.2016

… czyli co prasa i telewizja wspomniała na temat naszego Parku Kulturowego


Wyjaśnienie planu ochrony

22.06.2016

Plan ochrony parku kulturowego jest dokumentem wewnętrznym gminy. Służy on głównie procesowi zarządzania obszarem parku kulturowego oraz wyznacza kierunki działań podejmowanych w celu zachowania wartości zabytkowych. Nie jest to akt prawa miejscowego przyjmowany przez radę gminy, a opracowanie konserwatorskie, które rada wyłącznie zatwierdza.…