Pierwszy rok zmian

Pierwszy rok zmian

1 lipca 2016 r. weszła w życie uchwała o Parku Kulturowym obszaru ulicy Krupówki. Od tego dnia zarządcy nieruchomości i użytkownicy obiektów położonych na jego terenie mają obowiązek dostosowania się do nowych wymogów, ustalonych na drodze licznych kompromisów, podczas trwających prawie rok konsultacji społecznych.

Dlaczego stworzyliśmy Park?

Zgodnie z współczesnymi tendencjami w tworzeniu przyjaznej przestrzeni publicznej i w zarządzaniu dziedzictwem, nie sposób nie zauważyć, iż kulturowe i przyrodnicze walory Zakopanego to niezwykły zasób, w rozumieniu zarówno społecznym jak i ekonomicznym. Jak wszystko co niepowtarzalne i cenne należy dokładać wszelkich starań aby je chronić, gdyż jest niezwykle wrażliwe na wszelką ingerencję, której skutki są często nieodwracalne. Tak więc ochrona wyjątkowych wartości widokowych, przyrodniczych i kulturowych Zakopanego jest obowiązkiem wszystkich mieszkańców Zakopanego, którzy dzięki jego atrakcyjności mają dogodne warunki do życia i zarobkowania. 

To inwestycja w przyszłość, ponieważ tylko Zakopane, które zachowa związek z przyrodą, tradycją i kulturą będzie konkurencyjne i atrakcyjne zarówno dla mieszkańców jak i turystów. Moda na minimalizm i plusy wynikające z życia w uporządkowanej przestrzeni, również kierują nas w stronę przykładania jak największych starań do wprowadzania w mieście harmonii. Pierwsze kroki w tym kierunku, aby dać przykład przedsiębiorcom i mieszkańcom, poczyniło miasto, rezygnując z pewnych form reklamy na rzecz ładu przestrzennego. I tak zgodnie zarządzeniem Burmistrza Miasta Zakopane nad ulicami nie wiszą już szpecące banery. Sposób informowania o wydarzeniach został uporządkowany. Postawiono ujednolicone drewniane tablice informacyjne, oraz zawieszono kute ramki na flagi, które zarówno stylistyką jak i tworzywem z którego zostały wykonane wkomponowują się w przestrzeń miasta. Plakaty informacyjne umieszczane są w ramkach porządkujących przestrzeń słupów ogłoszeniowych. Na terenie miasta pojawiła się też nowoczesna forma reklamy, czyli citylighty obsadzone kwiatami zdobiącymi ulice. Również na samą zieleń z roku na rok wydawane są coraz większe środki, aby cieszyła nasze oczy. Tak więc dając dobry przykład jako miasto, po roku od wejścia w życie uchwały o Parku Kulturowym obszaru ulicy Krupówki, pokazujemy również dobre praktyki naszych przedsiębiorców i mieszkańców. 


Zobaczcie co się zmieniło!

Minął już rok, czas więc na podsumowanie osiągniętych rezultatów i wskazanie dalszych kierunków działania, celem poprawy jakości przestrzeni publicznej w naszym mieście. Niektórzy przedsiębiorcy dostrzegający problem w dotychczasowym chaosie i widzący nowe szanse w dbaniu o naszą wspólna przestrzeń, już na samym początku obowiązywania uchwały chętnie dostosowali swoje nieruchomości. Niektórzy robili to powoli i stopniowo. Niestety część właścicieli budynków wciąż nie respektuje prawa, nie dostosowuje się do kierowanych pod ich adresem pism i nie przeszkadza im to iż ich budynki szpecą Zakopane, nie przystając do sąsiednich już dostosowanych, estetyką i dobrym gustem. 

Na szczęście z dnia na dzień widzimy kolejne pozytywne zmiany, odsłaniane są tradycyjne kamienice, które do tej pory były zakryte reklamami lub obcymi elementami zakłócającymi harmonię architektoniczną. Teraz przed właścicielami stoi kolejne zadanie czyli wywiązanie się z obowiązku zadbania o elewacje. 

Mimo iż jeszcze wiele przed nami, to przez ten rok już wiele się zmieniło, a centrum miasta zyskuje nowe oblicze. Zmiany te dotyczą trzech zasadniczych kwestii: reklam, handlu oraz usług, a także robót budowlanych mających wpływ na kształtowanie architektury. 

Szyldy i tablice reklamowe mogą być instalowane wyłącznie na kondygnacji parterowej budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, ponadto muszą odpowiadać wymogom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego. Znikają więc reklamy wolnostojące, mocowane na płotach i słupach. Kolejne widoczne zmiany dotyczą parasoli i markiz, które mają określoną kolorystykę — odcienie bieli i beżu — oraz wielkość zamieszczanych logotypów. 

W Parku Kulturowym obowiązuje także zakaz prowadzenia poza lokalami użytkowymi wszelkiej działalności handlowej i usługowej. Wyjątek stanowi sprzedaż wyrobów i usług utożsamianych z historią, tradycją i kulturą regionu, czyli pamiątek i produktów regionalnych, ale może być ona prowadzona wyłącznie z ujednoliconych stoisk o cechach regionalnych tzw. fasiągów. 

Z kolei ograniczenia w zakresie prowadzenia robót budowlanych dotyczą zakazu lokalizacji obiektów tymczasowych, a także kształtowania elewacji budynków, np. zakazu stosowania na istniejących budynkach obcych im stylistycznie elementów architektonicznych. 


Widać zmiany

• zniknęły wielkoformatowe reklamy;

• usuniętych zostało ponad 50 reklam niezgodnych z wymogami pod względem rozmiaru i ulokowania na elewacji budynków;

• coraz więcej lokali wykonuje wyklejanie w sposób elegancki i estetyczny, nie przekraczając 20% powierzchni witryny;

• większość lokali dostosowała parasole i markizy do kolorystyki zgodnej z uchwałą;

• widoczne są dobre przykłady projektowania i montowania szyldów i tablic reklamowych;

• stoiska handlowe mają formę fasiągów. 


Galeria zdjęćWięcej przykładów dobrych praktyk można oglądać na wystawie poświęconej rocznicy, która znajduje się poniżej Oczka Wodnego na Krupówkach. 

Zapraszamy w dniach 1 — 14 lipca.

W celu egzekwowania prawa trwają kontrole, a niestosowanie się do przepisów grozi mandatem i wszczęciem postępowania karnego. Urząd stara się także na różne sposoby zachęcać działających w tym obszarze przedsiębiorców do jak najszybszego wprowadzenia pozytywnych zmian. Każdy obiekt, który zostanie w pełni dostosowany do zasad Parku Kulturowego otrzyma certyfikat od Burmistrza Miasta Zakopane. 26 lipca, w przededniu pierwszej rocznicy wprowadzenia Parku Kulturowego obszaru Ulicy Krupówki, Wiceburmistrz Miasta Zakopane Agnieszka Nowak-Gąsienica w imieniu Burmistrza Miasta Zakopane Leszka Doruli, wręczyła kolejny Certyfikat dla lokalu dostosowanego do zasad Parku Kulturowego. Świadectwo dobrych praktyk otrzymał Sklep Jubilerski Złoto Srebro przy ul. Krupówki 3, należący do firmy «Jan Wais». 


Jak uzyskać certyfikat?

Przedsiębiorcy ubiegający się o Certyfikat Burmistrza Miasta Zakopane, świadczący o przystosowaniu się do zapisów uchwały, muszą spełnić następujące warunki: 

1. Umieszczona na budynku reklama musi być legalna tzn., że właściciel posiada zaświadczenie, iż reklama została zgłoszona do Starostwa Powiatowego.

2. Projekt reklamy i jej umieszczenie musi być zgodne z zasadami Parku Kulturowego oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedsiębiorca przed dokonaniem zmiany reklamy i zgłoszeniem jej do Starostwa może wystąpić do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków o zaopiniowanie projektu. Jest to konieczna procedura w przypadku obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Rejestru Zabytków. 

Aby otrzymać Certyfikat, przedsiębiorcy muszą dostosować się również do Uchwały o Parku Kulturowym w kwestii handlu i prowadzenia robót budowlanych. Wraz z certyfikatem wręczana jest naklejka do umieszczenia na witrynie lokalu. 

Zainteresowanych certyfikatami prosimy o zgłoszenia do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków osobiście lub droga elektroniczną na adres: park.kulturowy@zakopane.eu. Prosimy o zgłaszanie zdjęć obiektów wraz z dokumentami: pozwoleniami i zgłoszeniami ze Starostwa. 


Działamy dalej! 

Kolejnym etapem działań jest opracowywanie Planu ochrony Parku Kulturowego. Jest to dokument pomocniczy w podejmowaniu właściwych działań przy zarządzaniu Parkiem Kulturowym i jego rozwijaniu. Dokument ten przygotowuje zespół pod kierunkiem merytorycznym dr hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego prof. PK, reprezentującego Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. 

Zadaniem Planu Ochrony Parku Kulturowego jest wskazanie środków do poprawy wizerunku «salonu miasta» oraz wskazanie metod, które pozwolą na ocalenie wartości wspólnych, również przed indywidualnymi działaniami destrukcyjnymi, które w krótkiej perspektywie przynoszą dochody, ale w dłuższej zagrażają interesom miasta i jego mieszkańców. Lokalność w dobie globalizacji staje się wartością najcenniejszą i właśnie zachowanie owych lokalnych i wyjątkowych wartości Zakopanego jest jednym z głównych celów określonych w powstającym planie ochrony. 


Promujemy dobre przykłady w Parku Kulturowym obszaru ulicy Krupówki!

Zapraszamy do wspólnego tworzenia naszego Parku Kulturowego!